RODO

SZANOWNI PAŃSTWO
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przekazujemy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

CO TO JEST RODO?
To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli udzielić Ci wsparcia, podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SK-BUS Stachura Iwona, z siedzibą w Biskupice 48, 32-020 Wieliczka.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

W JAKICH CELACH BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE PRZEZ SK-BUS?
SK-BUS potrzebuje Twoich danych przede wszystkim do tego, by zapewnić realizację zadań statutowych i innych prawnie usprawiedliwionych celów i zadań z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających SK-BUS swoje dane.
W związku z powyższym wiąże się szereg innych obowiązków – rachunkowych, księgowych, podatkowych.
Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane.
- pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę,
- marketing – chcemy lepiej dopasowywać reklamy do Państwa oczekiwań
Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci naszą ofertę – jest to tzw. cel marketingowy. Do kontaktu z Tobą, wykorzystujemy dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – adres e-mail oraz telefon.
Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać wiadomości z naszą ofertą możesz zgłosić sprzeciw – odpowiadając na maila z otrzymaną ofertą. Brak odpowiedzi skutkował będzie domniemaniem dalszego wyrażania zgody na otrzymywanie ofert.
SK-BUS interpretuje brak informacji o żądaniu usunięcia danych, jako zgodę na dalsze ich przetwarzanie.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SK-BUS W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?
Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SK-BUS; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja postanowień statutowych, zawarcie umowy z SK-BUS oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także po tym okresie w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym SK-BUS zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
SK-BUS przekazuje dane tylko w zakresie niezbędnym do organizacji transportu realizowanego poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SK-BUS możliwy jest kontakt z Administratorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę biuro@skbus.com.pl.
Ponadto kontakt z SK-BUS możliwy jest:
- w biurze SK-BUS,
- telefonicznie (509-959-201),
- listownie – na adres korespondencyjny SK-BUS Stachura Iwona, Biskupice 48, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem RODO.

Z poważaniem
Zespół SK-BUS